Serwis Księgarnia

Księgarnia Akademicka

Kategoria
Znaleziono wszystkich: 41
TytułKrótki opisKategoriaLink do opisuDodaj do koszykaCena (PLN)
Bajki w świecie biznesu
Jak wykrywać oszustwa księgowe? Książka szczegółowo i przystępnie odsłania kulisy największych oszustw sprawozdawczości finansowej na rynku amerykańskim.
Autor: Cecil W. Jackson
Finanse i bankowość OPIS53.90
Bankowość europejska
Książka o charakterze podręcznikowo-encyklopedycznym podejmuje kwestie celów, kierunków i form oraz rezultatów działalności instytucji kredytowych na obszarze Unii Gospodarczej i Walutowej.
Autor: Władysław Baka
Finanse i bankowość OPIS39.90
Budżet i polityka podatkowa
Książka poświęcona podstawowym zagadnieniom polityki fiskalnej: budżetowi i polityce podatkowej. Szczegółowej analizie poddano miejsce i cele sektora publicznego w gospodarce.
Autor: Jerzy Żyżyński
Finanse i bankowość OPIS44.90
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie
Książka porusza problem controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, który pomaga kontrolować słuszność podejmowanych decyzji oraz umożliwia sprawdzenie prawidłowości procesów gospodarczych.
Autor: Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała
Finanse i bankowość OPIS35.90
Defraudacja i korupcja/Spacer po linie
Książka omawia mechanizmy sprzyjające korupcji i defraudacji oraz obronę przed nimi. Pokazuje techniczną stronę wykrywania, badania i zapobiegania tym procesom.
Autor: Nigel Iyer, Martin Samociuk
Finanse i bankowość OPIS62.90
Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich
Wszechstronna analiza aspektów równowagi bilansu płatniczego oraz wyniki badań empirycznych głównych determinant rachunków obrotów bieżących, finansowych i kapitałowych największych krajów Europy.Finanse i bankowość OPIS44.90
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
Pierwsze tak obszerne w polskiej literaturze przedmiotu monograficzne ujęcie zagadnień ekonomicznych dotyczących gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich finansów.
Autor: Czesław Bywalec
Finanse i bankowość OPIS35.90
Finanse międzynarodowe
Podręcznik akademicki do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Na końcu każdego rozdziału streszczenie w języku angielskim ze specjalistycznym słownictwem stosowanym w literaturze światowej.
Autor: Karol Lutkowski
Finanse i bankowość OPIS41.90
Finanse międzynarodowe
Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Zawiera zagadnienia z minimum programowego, z rozwinięciem w kierunku pieniądza, systemów pieniężnych oraz parytetu siły nabywczej.Finanse i bankowość OPIS39.90
Finanse publiczne. Ekonomia i polityka
Podręcznik o finansach publicznych, eksponujący ekonomiczny sposób podejścia do badań i ich wyników. Doskonała znajomość praktyki polskiej ujawnia sprzeczności interesów i mechanizmy ich uzgadniania.
Autor: Jerzy Osiatyński
Finanse i bankowość OPIS39.90
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
Kompleksowe przedstawienie problematyki finansowania inwestycji z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania. Całość udokumentowana przykładami empirycznymi. Podręcznik interdyscyplinarny.
Autor: Aneta Michalak
Finanse i bankowość OPIS44.90
Innowacyjne usługi banku z CD-ROM
Obszerne spektrum innowacyjnych usług finansowych oferowanych przez banki. Prezentacja korzystnych i niekorzystnych dla obydwu stron (banku i klienta) zjawisk towarzyszących transakcjom. Książka z CD.Finanse i bankowość OPIS44.90
Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego
Książka zawiera zarówno odniesienia do aktów prawnych oraz do praktyki związanej z działalnością instytucji i uczestników rynku kapitałowego.
Autor: Urszula Banaszczak-Soroka
Finanse i bankowość OPIS35.90
Inwestycje
Rozszerzona i uaktualniona wersja znanego podręcznika! Zmodyfikowany układ, 3 nowe rozdziały, zadania dla studentów, wskazówki bibliograficzne oraz indeks.
Autor: Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga
Finanse i bankowość OPIS44.90
Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen
Przewodnik po najnowszych zagadnieniach z zakresu celów, mechanizmów i współzależności polityki pieniężnej i fiskalnej. Obraz dokonanych zmian w badaniach teoretycznych i praktyce gospodarczej.
Autor: Paweł Marszałek
Finanse i bankowość OPIS30.90
Matematyka finansowa
Pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej. Staranny dobór przykładów, wyjaśniających sposób rozwiązania i interpretację wyników oraz bezpośredni związek z praktyką obliczeń finansowych.
Autor: Maria Podgórska, Joanna Klimkowska
Finanse i bankowość OPIS39.90
Metodologia finansów
Podsumowanie wieloletnich zainteresowań autora problematyką finansowo-bankowo-metodologiczną. Wzajemne powiązania między nauką finansów a psychologią, socjologią, naukami ilościowymi i prawniczymi.
Autor: Stanisław Flejterski
Finanse i bankowość OPIS39.90
Metody aktuarialne
Przystępny wykład dotyczący zastosowania matematyki w ubezpieczeniach. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania. Całość uzupełniają aneksy matematyczne.
Autor: Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda Ronka-Chmielowiec
Finanse i bankowość OPIS26.90
Metody oceny projektu gospodarczego
Książka opisuje 5 metodologii postępowania przy ocenie projektu gospodarczego. Wszystkie zilustrowano przykładami – zadaniami do rozwiązania.
Autor: Jerzy Jakubczyc
Finanse i bankowość OPIS53.90
Metody podejmowania decyzji finansowych
Oryginalne opracowanie zawierające narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów finansowych krótko- i dłuterminowych. 200 zadań, przykładów i studiów przypadków zaczerpniętych z praktyki gospodarczej.
Autor: Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Finanse i bankowość OPIS53.90
Nowoczesna bankowość
Jeden z najlepszych na świecie podręczników do bankowości. Charakteryzuje się aktualnością i nowym podejściem do bankowości, uwypuklającym analizę strategiczną i konkurencyjną. Zawiera bibliografię.
Autor: Shelagh Heffernan
Finanse i bankowość OPIS83.70
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Książka omawia podstawy metodyczne analiz sporządzonych w przedsiębiorstwie. Prezentuje podstawowe zagadnienia finansowe oraz ocenę kondycji przedsiębiorstwa.
Autor: Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Finanse i bankowość OPIS39.90
Od marki do złotego
Książka stanowi systematyczne ujęcie dziejów finansów Drugiej Rzeczypospolitej. Układ rozdziałów jest chronologiczny, z wyeksponowaniem reform Władysława Grabskiego.
Autor: Wojciech Morawski
Finanse i bankowość OPIS35.90
Podstawy bankowości z zadaniami
Nowe, zmienione wydanie uznanego podręcznika, uzupełnione o zadania nawiązujące do treści merytorycznych. Zawiera pytania i zadania do samodzielnego sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.
Autor: Zbigniew Dobosiewicz, Katarzyna Marton-Gadoś
Finanse i bankowość OPIS30.90
Podstawy finansów
Książka prezentuje ogólne wiadomości o finansach, podstawowe pojęcia i kategorie finansowe, podstawowe zagadnienia niektórych szczegółowych nauk finansowych oraz zestaw ćwiczeń dydaktycznych.
Autor: Dorota Korenik, Stanisław Korenik
Finanse i bankowość OPIS30.90
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Reprint znanego podręcznika uzupełniającego do nauk pomocniczych historii. Dzieło wybitnych polskich historyków. Tabele chronologiczne pozwalają obliczyć dokładną datę wybranego wydarzenia.
Przejrzyście prezentowane zasady tworzenia tekstów pozwalają uniknąć błędów leksykalnych, stylistycznych i składniowych, nieścisłości i polonizmów. Liczne ćwiczenia praktyczne wraz z kluczem.
Autor: Robin Macpherson
Książka zawiera kompleksową wiedzę o metodach, sposobach pomiaru, oceny jakości oraz efektywności usług hotelarskich w warunkach polskich. Wywody teoretyczne poparte są przykładami z praktyki.
Autor: Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył
Nowoczesny podręcznik historii prawa dostosowany do wymagań egzaminacyjnych. Szczegółowe omówienie dziedzin prawa od wczesnej epoki piastowskiej do początku XXI wieku. Podział chronologiczny.
Autor: Dariusz Makiłła
Kolekcja autentycznych wypowiedzi pochodzących z podręczników, prasy, rozporządzeń, debat publicznych i klasycznych tekstów filozoficznych. Uczy poprawnego i logicznego formułowania wypowiedzi.
Autor: Teresa Hołówka
Skuteczna i szybka nauka języka portugalskiego. Program komputerowy SuperMemo UX pozwala opanować materiał rozmówek w ciągu jednego miesiąca dzięki genialnej metodzie optymalizacji powtórek.
Nowość w dziedzinie programowania. Książka jest wprowadzeniem do programowania, a zarazem podręcznikiem do przedmiotu PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE, wykładanym dla zawodu technik informatyk.
Autor: Krzysztof Wojtuszkiewicz
Znakomite studium demokracji w ujęciu historyczno-problemowym. Autor szuka odpowiedzi na pytanie o przyszłość demokracji w świecie.
Autor: Charles Tilly
Encyklopedia opowiada o początkach i rozwoju nauk przyrodniczych. Zawiera biografie i odkrycia 40 wielkich pionierów z Europy i z Ameryki.
 
Polityka Prywatności